1 1 1
Thông báo "thay đổi ngày, giờ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015"
Thứ ba - 09/06/2015 15:35
- thay đổi ngày, giờ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
     CÔNG TY CỔ PHẦN                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 139 / TB-DVVTSG                                     TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2015

                                                                 THÔNG BÁO
                        V/v đổi ngày giờ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

                    Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn !
         Ngày 15/5/2015, Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
         Ngày 18/5/2015, Công ty gửi đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh tại TP.HCM (VSD TPHCM) chốt danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, với nội dung bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và được VSD TP.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng sớm nhất (ngày chốt danh sách) là ngày 01/06/2015.
        Ngày 05/06/2015, Công ty nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSD TP.HCM cung cấp và Công ty đã gửi thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 kèm theo các tài liệu liên quan đến cổ đông với thời gian tổ chức Đại hội là ngày 12/06/2015 theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 15/05/2015.
       Tuy nhiên, để đảm bảo việc gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông đúng theo quy định( theo khoản 3, Điều 17 Điều lệ Công ty quy định: " .....Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.......").
       Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty thông báo thay đổi ngày giờ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:
       Chuyển từ: 08 giờ 30 phút - thứ sáu, ngày 12/06/2015.
       Sang         : 08 giờ 30 phút - thứ hai,  ngày 22/06/2015.

       Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT gửi Thư đề cử, Biên bản họp nhóm( nếu là nhóm cổ đông), Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT (theo mẫu) cho Công ty trước ngày 16 giờ ngày 19/6/2015.
       Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội cho Công ty chậm nhất là trước 16 giờ ngày 19/06/2015.

Trân trọng!

  
                                                                                                                 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                            CHỦ TỊCH


                                                                                                                     
                                                                                                                          Hồ Sỹ Dũng

 *Nơi nhận
- Cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS,TGĐ
- Website Công ty
- Lưu VT, HĐQT


*Chi tiết nội dung thông báo

Thông báo đổi ngày họp ĐHĐCĐ bất thường 2015


*Tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội
Biên bản họp nhóm cổ đông

Giấy cấp ủy quyền dự ĐHCĐ bất thường 2015
Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT
Thư đề cử Thành viên HĐQT 2015(bất thường)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL