1 1 1
Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT & Nội quy họp ĐHĐCĐ bất thường
Thứ hai - 15/06/2015 13:36
- quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn + Nội quy họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
     CÔNG TY CỔ PHẦN                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                               TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2015

                                                          QUY CHẾ
                BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                  CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
                THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ III (2013 - 2018)

I.  Căn cứ:
        -  Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005.
      -  Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp.
      - Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
      - Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn.

II.  Quy định đề cử thành viên HĐQT
      - Theo khoản 2, Điều 24 Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27/04/2013 quy định: “Các cổ đông năm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01  ứng viên…”.
     - Trong trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông vẫn không đủ số lượng theo quy định của luật Doanh Nghiệp thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên cho đủ số lượng quy định.

III. Nộp hồ sơ đề cử thành viên HĐQT
          1. Hồ sơ đề cử thành viên HĐQT gồm:
     - Thư đề cử.
     - Biên bản họp nhóm( nếu là nhóm cổ đông).
     - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên HĐQT được đề cử.
     - Văn bản xác nhận của Công ty chứng khoán( nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán, lưu ký) thể hiện ngày giao dịch mua cổ phiếu để chứng minh là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 06 tháng trở lên.
         2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đề cử thành viên HĐQT:
     - Người được đề cử chức danh thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sở ứng cử của mình.
     - Người được đề cử chức danh thành viên HĐQT phả gửi bộ hồ sơ theo mục III khoản 1 Quy chế này bằng phương thức trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo đến văn phòng Công ty theo địa chỉ sau: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
     - Hạn chót gửi hồ sơ đề cử: trước 16h00 ngày 19/06/2015.
IV. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên HĐQT
V. Danh sách ứng cử viên
VI. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ( 2013 -2018)
VII. Phương thức bầu cử
VIII. Phiếu bầu cử
IX. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III( 2013 – 2018)
X. Khiếu nại


          (các mục IV, V, VI, VII, VIII, IX, X vui lòng xem chi tiết tại File đính kèm)

                                                                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                    CHỦ TỊCH
                                                                                                                   Hồ Sỹ Dũng

* File đính kèm

Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT
Nội quy họp ĐHĐCĐ bất thường 2015
Từ khóa: công ty

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL