1 1 1
Thông báo " V/v đính chính kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 ngày 15/05/2015"
Thứ tư - 20/05/2015 16:44
- Đính chính kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 ngày 15/05/2015
        CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI                         CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      SÀI GÒN        
                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                            TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2015                                                                               THÔNG BÁO
                                            Về việc đính chính kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông
                                                       Thường niên 2015 ngày 15/05/2015                              Kính gửi:   Cổ đông Công ty CP Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
      Sau khi kiểm tra lại kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015 được ghi trên biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được công bố thông tin, nay Ban kiểm phiếu xin đính chính lại nội dung biểu quyết đã ghi nhầm như sau:

 -  Dòng thứ 2 "Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2015"
 - Phương án biểu quyết Không tán thành:

  •  Số đã ghi (sai) là:
1.439.876 cổ phần Tỷ lệ: 55,25%
  •  Đính chính lại là:
1.439.064 cổ phần Tỷ lệ: 55,22%

       
                   TM.Ban kiểm phiếu                                                            Chủ tọa Đại hội
                         Trưởng ban                                                          Chủ tịch Hội đồng quản trị


                       Trần Đắc Long                                                                                  Hồ Sỹ Dũng


   Thông tin đính chính

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL