1 1 1
Thông báo "Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015"
Thứ sáu - 05/06/2015 18:20
     CÔNG TY CỔ PHẦN                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 135 / TB-DVVTSG                               TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2015

                                                            THÔNG BÁO
                   Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

         Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn !

    Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:
 1) Thành phần tham dự: Các cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 01/06/2015.
 2) Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 12 tháng 06 năm 2015
 3) Địa điểm:  Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
 4) Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
            + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 - 2018).
            + Các vấn đề khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
  5) Về việc đề cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 -2018):
a) Điều kiện đề cử thành viên HĐQT
b) Thời gian nhận thư đề cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 - 2018)

Thông báo này thay cho thư mời!!!!

Trân trọng!!
                                                                                                                 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                            CHỦ TỊCH


                                                                                                                     
                                                                                                                          Hồ Sỹ Dũng

 *Nơi nhận
- Cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS,TGĐ
- Website Công ty
- Lưu VT, HĐQT
 
*Nội dung chi tiết thông báo
   Thông báo t/c ĐHĐCĐ bất thường 2015

*Tài liệu, biểu mẫu liên quan đến đại hội
Biên bản họp nhóm Cổ đông
Giấy cấp ủy quyền dự ĐHCĐ bất thường 2015
Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT
Thư đề cử Thành viên HĐQT 2015(bất thường)

Từ khóa: công ty, cộng hoà, xã hội, chủ nghĩa, vận tải, độc lập, tự do, tân thuận đông, thông qua, liên quan, tham gia

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL