1 1 1
Thông báo "Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015"
Thứ ba - 28/04/2015 12:28
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
      CÔNG TY CỔ PHẦN                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 94 / TB-DVVTSG                                              TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

                                                            THÔNG BÁO
                   Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

         Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn !
    Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:
 1) Thành phần tham dự: Các cổ đông (hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 16/04/2015.
 2) Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 15 tháng 05 năm 2015
 3) Địa điểm:  Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
 4) Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
            + Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
            + Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.
            + Báo cáo của Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2014.
            + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
            + Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2015.
            + Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty năm tài chính 2015
            + Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2015.
            + Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Sài Gòn của Ông Nguyễn  Hạnh Bảo Phúc.
            + Xem xét việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
         Thông báo này thay cho thư mời!!!!

Trân trọng!!
                                                                                                                 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                            CHỦ TỊCH


                                                                                                                     
                                                                                                                          Hồ Sỹ Dũng

 *Nơi nhận
- Cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS,TGĐ
- Website Công ty
- Lưu VT, HĐQT


       Tài liệu tham khảo
       Nội Quy Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL