1 1 1
Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
Thứ ba - 23/06/2015 09:35
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
1                                                                      

 
                                                                                  BIÊN BẢN HỌP
                                      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
                                          CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

                                                                                  --------------*-------------
 
 
            Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2015 tại Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (Sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (Sau đây gọi tắt là “Công ty”). Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300463792, đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 10 năm 2005; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 30 tháng 5 năm 2013. Trụ sở chính tại: 19-21-23 Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận I. TP. Hồ Chí Minh.
 

  1. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:
  1. Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông:
1.1: Cổ đông
                 Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tính đến thời điểm 10 giờ 15 phút là: 1.618.666 cổ phần, chiếm 58,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (2.744.257 cổ phần).
                 1.2: Hội đồng quản trị: 01 thành viên là Ông Hồ Sỹ Dũng, tham dự Đại hội với số cổ phần đăng ký tham dự là 40.000 cổ phiếu, số cổ phần còn lại Ông Dũng ủy quyền cho Ông Lê Đình Đàn (301.849 cổ phần), Ông Đoàn Trọng Bằng (3.840 cổ phần).
                 1.3: Ban kiểm soát:
                 - Có mặt: 02 thành viên (Bà Trần Thị Hạnh, Ông Nguyễn Đỗ Thức).
                 - Vắng mặt: 01 thành viên (Ông Lưu Hoài Nam).

  1.  Tính hợp pháp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
Căn cứ khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 58,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành (không đủ 65%).

                                                     Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI
1) Ý kiến của cổ đông Lê Văn Trụ: Công ty đã có văn bản gửi đến cổ đông nhưng, tại sao cổ đông lớn không tôn trọng cổ đông nhỏ. Cuộc họp tiếp theo đề nghị tổ chức nghiêm túc hơn.
2) Ý kiến của cổ đông: Nguyễn Thủy Nguyên: Các thành viên Hội đồng quản trị hiện hữu không tôn trọng các cổ đông dẫn đến Đại hội bất thường lần thứ nhất không diễn ra đúng kế hoạch. Đây là trách nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị và nhóm cổ đông sở hữu khoản 41% cổ phần còn lại. Tôi đề nghị Thành viên HĐQT phải thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ; các trường hợp không đi họp phải có báo cáo trước đến Ban tổ chức Đại hội.
-  HĐQT, BKS hiện tại chưa đại diện cho toàn bộ các cổ đông, đặc biệt là nhóm cổ đông 52%. Đây là điều bất thường tại Công ty và không đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
    - Có hiện tượng bè phái, làm suy yếu Công ty như không tham gia họp theo đúng quy định, có hiện tượng thu cổ phiếu cho lợi ích riêng của một số cổ đông là cán bộ đương nhiệm.
- Cần làm rõ lượng cổ phiếu của Cổ đông Hồ Sỹ Dũng hiện ủy quyền cho ai, nếu cầm cố thì ở đâu? Tại sao Ông Hồ Sỹ Dũng có mặt tại Đại hội bất thường mà phải tiến hành ủy quyền.
- Trong giai đoạn hiện tại tôi yêu cầu toàn bộ tài sản của Công ty không được chuyển nhượng; đề nghị có sự minh bạch về tài liệu và sổ sách tại Công ty và cho các cổ đông kiểm tra sổ sách, số liệu tài chính, tài sản của Công ty. Nhóm cổ đông 52% yêu cầu Hội đồng quản trị cho tiến hành kiểm tra sổ sách, tài sản của Công ty.
- Hiện hiệu quả kinh doanh của Công ty rất thấp, 04 năm không chia cổ tức, có nguy cơ thất thoát tài sản.
- Đề nghị các cổ đông lớn cần có sự hợp tác, đoàn kết, trung thực vì lợi ích của các cổ đông; cán bộ chủ chốt của Công ty cần khách quan, ủng hộ lợi ích chung của Công ty.
- Hiện Công ty sau Đại hội đang khuyết Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, gây khó khăn cho sản xuất của Công ty; các bên cần có sự hợp tác để hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty trong thời gian sớm nhất.
3) Ý kiến của Đại diện cho các cổ đông Huỳnh Văn Ấn, Đào Lệ Hương, Thái Văn Hoàng:
- Về việc Ông Hồ Sỹ Dũng là cổ đông lớn không tham dự đúng số cổ phiếu của mình mà ủy quyền cho Ông Lê Đình Đàn (301.849 cổ phần, chiếm 10,99%), chúng tôi có ý kiến như sau:
+ Theo khoản 2, Điều 12 của Điều lệ Công ty, cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn có trách nhiệm tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền. Mặc dù, Ông Lê Đình Đàn – Người được Ông Dũng ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần này vắng mặt không có lý do nhưng Ông Dũng vẫn có mặt (có 40.000 cổ phiếu) và đồng thời là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần này mà không thực hiện nghĩa vụ tham dự Đại hội đồng cổ đông là không thực hiện đầy đủ chức trách, nghĩa vụ, quyền hạn của cổ đông lớn (từ 5% trở lên theo quy định tại Điều 4, Thông tư 121/2012/TT-BTC).
4) Ý kiến của cổ đông Hồ Sỹ Dũng:
- Tôi thành thật xin lỗi cổ đông vì đã để các cổ đông phải chờ đợi lâu.
- Đến năm 2015 Công ty mới thoát được việc trích lập xong dự phòng công nợ phải thu khó đòi.
- Việc Ông Nguyên kêu gọi Cán bộ chủ chốt hợp tác trên cơ sở lợi ích chung là  đúng.
- Liên quan đến tài sản của Công ty, Hội đồng quản trị đã, đang và sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Bản thân tôi (Hồ Sỹ Dũng) không có thu gom cổ phiếu.
              Các cổ đông có ý kiến đã đọc lại biên bản và nhất trí thông qua các nội dung trong biên bản này.
             Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. 

 
 
                                          ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015


 
 
 
                      THƯ KÝ                            CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
                                   CHỦ TỊCH
                         HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


 
                ĐẶNG THỊ LÀNH                               HỒ SỸ DŨNG
 


Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
Từ khóa: biên bản, công ty, cổ phần, vận tải

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL