1 1 1
Nghị quyết "v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015"
Thứ ba - 19/05/2015 13:44
- Nghị quyết "v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015" - Thông báo "về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015"
                   CÔNG TY CỔ PHẦN                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                           ---*---                                                                                                      -------------------------
          Số: 110 / NQ-DVVTSG                                   TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2015
                                 
                                                                         NGHỊ QUYẾT
                           Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
                                                             ----------------------------* *-------------------------

                                                           HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Căn cứ Quyết định số 3257/QĐ - BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ Vận tải Sài Gòn thành Công ty cổ phần.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 25 tháng 9 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2013.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị tại kỳ họp số 31 - nhiệm kỳ III, ngày 18 tháng 5 năm 2015.

                                                               

                                                                       QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thống nhất về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:
     a)    Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Dự kiến ngày 12/06/2015.
    b)    Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Xem xét việc bầu bổ sung 1(một) thành viên Hội đồng quản trị( nhiệm kỳ 2013 - 2018).
    c)    Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT chủ trì, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc sau:
            -    Liên hệ với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh lập danh sách người sở hữu chúng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
            -    Chuẩn bị các nội dung khác có liên quan đến Đại hội (nếu có) theo quy định
.
Điều 2:  Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổng Giám Đốc công ty, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.


                                                                                                                                          T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                    CHỦ TỊCH

*Nơi nhận:
- Như điều 2.
- HĐQT, BKS.
- Tổng Giám Đốc.
- Lưu VT.
                                                                                                                                                       HỒ SỸ DŨNG


      Nghị quyết & Thông báo

                                                                                                                                                                                          
Từ khóa: nghị quyết, triệu tập, hội đồng, cổ đông, thông báo, cuối cùng, thực hiện, tham dự

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL