1 1 1

Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Phú thôi chức vụ Tổng Giám đốc

Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Phú thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phú

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phú làm Tổng Giám Đốc Công ty vận tải Sài Gòn

Biên bản và nghị quyết hội đồng quản trị - ban kiểm soát

- Biên bản họp hội đồng quản trị - Nghị quyết số 91/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2018-2023) - Biên bản họp Ban kiểm soát - Nghị quyết số 94/NQ-BKS về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2018-2023)

Cập nhật nội dung báo cáo, tờ trình trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Nội dung báo cáo, tờ trình trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Nghi quyet cua Hoi dong quan tri ve viec mien nhiem voi Ong Ho Sy Dung va Ba Nguyen Thi Minh Ha

Nghi quyet cua Hoi dong quan tri ve viec mien nhiem voi Ong Ho Sy Dung va Ba Nguyen Thi Minh Ha

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin.

Tài liệu Họp DHĐCĐ TN Năm 2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN Năm 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TN NĂM 2018

Thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NAM 2018

Thông báo về ngày đănng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN Năm 2018.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

NGHỊ QUYẾT CUA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nghị quyết về công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

THÔNG BÁO VV KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2017

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT HỌP DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Quý cổ đông tải Biên bản & Nghị quyết theo link dưới đây.


Các tin khác

1 2 3 4 5  Trang sau
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Design by Andi@Group