1 1 1
Thông báo "Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ 2) năm 2015 "
Thứ tư - 15/07/2015 19:09
- Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ 2) năm 2015 - tài liệu, biểu mẫu
 
         CÔNG TY CỔ PHẦN                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
   Số: 162 /TB-DVVTSG                                      TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2015
 

 
                                                                    THÔNG BÁO

                   Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ 2) năm 2015
 
          Kính gửi:   Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn
 
  Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường  (Đại hội lần thứ 2) năm 2015 sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (Đại hội lần thứ nhất) tổ chức ngày 22 tháng 6 năm 2015 không đủ điều kiện tiến hành, cụ thể như sau:

1.Thành phần tham dự: Các cổ đông (hoặc người được uỷ quyền hợp pháp của cổ đông) của Công ty theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 09 tháng 7 năm 2015
2.Thời gian:  08 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2015.  
3.Địa điểm: Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Đường Bến Nghé, Phường Tân  Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
4.Nội dung Đại hội:
 + Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2013 – 2018).
 + Các vấn đề khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
5.Về việc đề cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ III (2013 – 2018):
 a) Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị: Theo khoản 2, Điều 24, Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2013:  “Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên...”.
            Cổ đông, nhóm cổ đông trên phải có văn bản xác nhận của Công ty chứng khoán (nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán, lưu ký) thể hiện ngày giao dịch mua cổ phiếu để chứng minh là cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên
 b)Thời gian nhận thư đề cử thành viên HĐQT:
               Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT gửi Thư đề cử, Biên bản họp nhóm (nếu là nhóm cổ đông), Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT (theo mẫu) cho Công ty trước 15giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2015. 
            Thông báo này thay cho thư mời.!
                                                                                     TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   Trân trọng.                                                                             CHỦ TỊCH
                                                                                                                              
*Nơi nhận:
 - Cổ đông Công ty;                                                                 HỒ SỸ DŨNG
 - HĐQT, BKS, TGĐ;                                                                         
 - Website Công ty;                                                                                                   
 - Lưu VT, HĐQT.


Ghi chú 
 - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức) và giấy ủy quyền (theo mẫu ) nếu là người được ủy quyền.
 - Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi thư, điện thoại hoặc fax về Công ty chậm nhất là trước 15 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2015 theo:
                  + Địa chỉ: Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
                  + Điện thoại: (08 – 38726221) gặp (Bà) Đặng Thị Lành hoặc (Bà) Nguyễn Thị Huỳnh Nga (Phòng TCHC Công ty). 
                  + Fax (08 – 38725190).

 - Cổ đông, người được ủy quyền đi dự Đại hội tự túc phương tiện đi lại, ăn, ở trong thời gian Đại hội.

* Nội dung tài liệu, biểu mẫu, cổ đông download file đính kèm dưới đây


  Biên bản họp nhóm cổ đông
  Thư đề cử thành viên HĐQT
Giấy cấp ủy quyền dự ĐHCĐ bất thường lần II         
  Sơ yếu lý lịch của ứng viên
 Thông báo ĐHCĐ bất thường (lần II)
  Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT (update)
Nội quy họp ĐHCĐ bất thường                                              
                                                 
 
    
           
Từ khóa: hội đồng, cổ đông, tài liệu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL