1 1 1

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị năm 2013.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Nghị quyết Hội đồng quản trị

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát CTY CP Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn nhiệm kỳ II (2008-2013)

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát CTY CP Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn nhiệm kỳ II (2008-2013)

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo thay đổi nhân sự

Thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Cụ thể là bổ sung Vốn điều lệ công ty bằng phướng án phát hành cổ phiếu thưởng

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL