1 1 1
Triệu tập "ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (LẦN I) NĂM 2016"
Thứ tư - 06/01/2016 16:19
- NGHỊ QUYẾT " Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất) năm 2016 " - THÔNG BÁO " Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất) năm 2016"
     CÔNG TY CỔ PHẦN                                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 03 / NQ-DVVTSG                               TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2016
                                                       NGHỊ QUYẾT
     Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất) năm 2016

                                                                       ----------------------------------------------------
                                                      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
      Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn ngày 25 tháng 9 năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 27 tháng 4 năm 2013.
    Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty,   
                                                           QUYẾT NGHỊ
            Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất) năm 2016, cụ thể như sau:

- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất) năm 2016: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 20/01/2016.
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất) năm 2016:
     + Giải quyết các vấn đề đang còn tồn đọng tại Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất) năm 2016: Công ty sẽ thông báo đến cổ đông trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất) năm 2016:  Hội trường Cảng Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
-
Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, các cá nhân có liên quan thực hiện các công việc sau:- Liên hệ với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh lập danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất) năm 2016.
- Chuẩn bị các tài liệu khác có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất) năm 2016 theo quy định.

            Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Tổng Giám đốc Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
                                                                                                      T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                  CHỦ TỊCH
*Nơi nhận:

      - Như điều 2;   
     - HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc;
     - Lưu VT.
                                                                                                             HỒ SỸ DŨNG
* Nội dung chi tiết Nghị Quyết & Thông Báo

Nghị Quyết + Thông Báo


Từ khóa: thông báo, đăng ký, cuối cùng, thực hiện

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL