1 1 1

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

Thông báo "Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ 2) năm 2015 "

- Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ 2) năm 2015 - tài liệu, biểu mẫu

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn

Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT & Nội quy họp ĐHĐCĐ bất thường

- quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn + Nội quy họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

Thông báo "thay đổi ngày, giờ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015"

- thay đổi ngày, giờ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Update_Thông báo " V/v đính chính kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 ngày 15/05/2015"

- Cập nhật " Đính chính kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 ngày 15/05/2015"

Thông báo " V/v đính chính kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 ngày 15/05/2015"

- Đính chính kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2015 ngày 15/05/2015

Nghị quyết "v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015"

- Nghị quyết "v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015" - Thông báo "về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015"

Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

Thông báo "Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015"

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Báo Cáo Thường Niên 2014

Báo cáo thường niên 2014

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2014 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam AASCs

Thay đổi người công bố thông tin

Thay đổi người công bố thông tin

Thông báo thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin


Các tin khác

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL