1 1 1

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

- THÔNG BÁO: TRANACO thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM-BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

- Biên bản & Nghị quyết của HĐQT V/v: - miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế toán tài vụ Công Ty. - Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng phòng kế toán tài vụ Công Ty. - Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công Ty.

BIÊN BẢN HỌP HĐQT, BKS & NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT

Biên bản họp HĐQT, BKS và Nghị Quyết bầu Chủ tịch HĐQT

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Biên bản & Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY.

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của điều lệ Công ty.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

* TÀI LIỆU: Quý Cổ đông vui lòng Tải File đính kèm dưới đây !

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Báo cáo thường niên năm 2015

- Báo cáo thường niên năm 2015

Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần II. Năm 2016

- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường (Đại hội lần thứ hai) Năm 2016.

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán

Thông báo "v/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần II năm 2016."

- Thông báo Tổ chức ĐHĐCĐ Bất Thường Lần II Năm 2016

Kết quả Tổ Chức Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần I Năm 2016

- Công ty CP DV VT SG thông báo "Về kết quả tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần I Năm 2016 "

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

Thông báo "v/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2016."

- Thông báo "v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất năm 2016)".

Triệu tập "ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (LẦN I) NĂM 2016"

- NGHỊ QUYẾT " Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất) năm 2016 " - THÔNG BÁO " Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội lần thứ nhất) năm 2016"

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN

- Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn


Các tin khác

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL