1 1 1

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Nghi quyet cua Hoi dong quan tri ve viec mien nhiem voi Ong Ho Sy Dung va Ba Nguyen Thi Minh Ha

Nghi quyet cua Hoi dong quan tri ve viec mien nhiem voi Ong Ho Sy Dung va Ba Nguyen Thi Minh Ha

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin.

Tài liệu Họp DHĐCĐ TN Năm 2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ TN Năm 2018

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TN NĂM 2018

Thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ TN NAM 2018

Thông báo về ngày đănng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN Năm 2018.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

NGHỊ QUYẾT CUA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nghị quyết về công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

THÔNG BÁO VV KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2017

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT HỌP DHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Quý cổ đông tải Biên bản & Nghị quyết theo link dưới đây.

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- Báo cáo thường niên năm 2016 của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn.

THÔNG BÁO.

V/v Ký hợp đồng kiểm toán BCTC Năm 2016.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN

Danh sách cổ đông lớn đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.


Các tin khác

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL