1 1 1
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Thứ năm - 11/04/2013 09:35
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
1) Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2) Thư đề cử Thành viên Hội đồng quản trị hoặc  ban kiểm soát Công ty CP DV Vận Tải Sài Gòn.
3) Sơ yếu lí lịch của ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
4) Chương trình họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
5) Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012.
6) Báo cáo kiểm toán độc lập.
7) Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II ( 2008-2013 ).
8) Báo cáo của Ban Kiểm Soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
9) Báo cáo thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Thư kí HĐQT năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013.
10) Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm ( 2013-2017 ).
11) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.
12) Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty.
13) Dự thảo điều lệ công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn.
14) Nội quy đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
15) Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
16) Mẫu giấy uỷ quyền.
17) Mẫu đăng ký phát biểu tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
18) Hướng dẫn bầu thành viên hội đồng quản trị.
19) Hướng dẫn bầu ban kiểm soát.
20) Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
Từ khóa: tài liệu, hội đồng, cổ đông, thường niên

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL