1 1 1
Sơ đồ tổ chức

  • Sơ đồ Tổ Chức Bộ Máy Lãnh Đạo, Quản Lý và Điều Hành
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
  • Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  • Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra.

BAN KIỂM SOÁT

  • Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với HĐQT và Ban tổng giám đốc, BKS do ĐHĐCĐ bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm.

BAN GIÁM ĐỐC

  • Ban Tổng giám đốc của Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo những chiến lược và kế hoạch đã được hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Tổng giám đốc gồm có 03 thành viên, trong đó có 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó tổng giám đốc.

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
- Các Đơn vị sản xuất kinh doanh được tổ chức chuyên môn hóa kinh doanh dịch vụ cho từng thương vụ và từng loại hình hoạt động. Đứng đầu các đơn vị là các trưởng đơn vị có nhiệm vụ triển khai, tổ chức kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc.
- Các phòng ban quản lý: thực hiện các công việc chức năng theo chuyên môn, được xây dựng theo cơ cấu tinh giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc đạt hiệu quả, năng suất lao động cao
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL