1 1 1
Điều lệ Công ty

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

(Đã sửa đổi và bổ sung lần thứ năm)
 
            Điều lệ này của Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn (dưới đây gọi là Công ty) là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công ty.
            Điều lệ này cùng các quy định của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
           Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua lần đầu ngày 25 tháng 9  năm  2005.

  Điều lệ Công ty (Thay đổi lần thứ 5_27/4/2013)
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Địa chỉ: 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38726221 / (84-8) 38729032
Fax: (84-8) 38725190
COPYRIGHT 2012 © CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
Website: http://tranaco.com.vn
Email: support@tranaco.com.vn
Copyright © 2012 Sai Gon Transport Agency Joint Stock Company. All rights reserved. Provide by iTOOL